Kwaliteit & Privacy

 Kwaliteit
Als u bij mij in behandeling gaat, dan kunt u er op rekenen dat ik mijn uiterste best zal doen u zo goed mogelijk te helpen. Het is daarbij belangrijk dat u en ik het eens zijn over de behandeling en dat u zich veilig bij mij voelt.

Mocht er iets zijn in mijn handelswijze of bejegening wat u niet prettig vindt, dan wil ik u van harte uitnodigen om dat met mij te bespreken. Als u er met mij niet uitkomt, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de klachten- en geschillenvereniging waarvan ik lid ben.

Contractvrij werken en uw Privacy

Zorgverlener en cliënt kunnen het beste samen bepalen welke zorg passend is. Bemoeienis van een zorgverzekeraar draagt daaraan niets bij en is daarom niet gewenst. Om die reden is mijn praktijk een contractvrije praktijk.

Voor het welslagen van uw behandeling is het belangrijk dat de vertrouwensrelatie tussen u en uw therapeut gewaarborgd is. In mijn praktijk wordt er expliciet aandacht besteed aan het waarborgen van uw privacy, onder meer door u de mogelijkheid te bieden een speciale verklaring te ondertekenen die de therapeut ontslaat van de wettelijke verplichting om informatie aan te leveren aan derden.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van de gespecialiseerde  GGZ binnen de zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut kenbaar te maken. Het volledige kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op mijn praktijk en/of kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

kwaliteitsstatuut alleen lezen (2)

Mijn praktijk staat ingeschreven binnen het BIG register en is derhalve gebonden aan de geldende regels binnen de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Dit houdt onder andere in dat uw therapeut een geheimhoudingsplicht heeft en dus alleen informatie aan derden ( bijvoorbeeld, Arbodeskundige, verzekeringsmaatschappij) mag verstrekken met (schriftelijke) toestemming van u als cliënt. De therapeut mag alleen in uitzonderlijke nood (bijvoorbeeld als er mensen in gevaar kunnen komen) zijn/haar geheimhoudingsplicht doorbreken.